Vision

_MG_4165 _MG_4127 _MG_4123

นโยบายคุณภาพ ( Vision )

    บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า  การผลิต  และการบริการ  เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

ภาระกิจและเป้าหมาย ( Mission )

–  ผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐาน  ราคายุติธรรม  และใช้งานได้จริง

–  การบริการที่รวดเร็ว  และการให้คำปรึกษาแนะนำ  ที่ถูกต้อง

–  พนักงานในบริษัทฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้  ความสามารถ ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลา